Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Môi trường

Xem với cỡ chữAA

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỘI VIÊN NHIỆM KỲ 2017 - 2020

(09:36 | 26/05/2020)

Thực hiện Kế hoạch số 09/KH-HNDT ngày 16/03/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố Hà Tiên về tổ chức hội nghị hội viên nhiệm kỳ 2017 - 2020. Hội Nông dân phường Mỹ Đức đã xây dựng Kế hoạch tổ chức hội nghị hội viên nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Ngày 20 tháng 5 năm 2020, Chi hội khu phố Xà Xía tổ chức hội nghị hội viên nhiệm kỳ 2017 - 2020. Tại Hội nghị, Chi hội Khu phố đã thông qua dự thảo báo cáo tổng kết Chi hội Khu phố nhiệm kỳ 2017 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Báo cáo tổng kết đánh giá đúng thực trạng tình hình nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của Ban Chấp hành chi hội. Phân tích sâu sắc những việc làm được và chưa được, rút ra bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ tới; Quán triệt và thực hiện 3 (ba) Nghị quyết của Trung ương Hội Nông dân Việt nam: Nghị quyết số 04; Nghị quyết số 05; Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt nam.

Đồng thời triển khai Kế hoạch thực hiện 3 Nghị quyết của Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố về xây dựng tổ chức Hội Nông dân Việt Nam trong sạch, vững mạnh; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 01/8/2019 của Tỉnh ủy Kiên Giang về tăng cường công tác quản lý đoàn viên, hội viên; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, tổ hội ở địa bàn dân cư

Hội nghị hội viên Chi hội khu phố Xà Xía đã bầu ra 01 Chi hội trưởng, 01 chi hội phó và 7 Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2022. Trong đó, cơ cấu phó Ban Lãnh đạo ấp kiêm Chi hội trưởng, hội viên tiêu biểu là phó chi hội. Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo Nghị quyết nhiệm kỳ Chi hội và được 100% cán bộ, hội viên biểu quyết thống nhất.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên