Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

MINH THUẬN HỘI NGHỊ CHI HỘI HẾT NHIỆM KỲ

(23:23 | 30/07/2020)

Thực hiện công văn số 215-CV/HNDT, ngày 13/01/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh về việc tổ chức hội nghị hội viên hoặc hội nghị đại biểu đối với các chi hội khi đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ và kế hoạch số 60-KH/HNDH, ngày 18/5/2020 của Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện về việc tổ chức hội nghị hết nhiệm kỳ.

Ban Thường vụ Hội Nông dân xã đã cụ thể hóa bằng kế hoạch số 25-KH/HNDX, ngày 04/6/2020 chỉ đạo các Chi hội chuẩn bị nội dung để tổ chức hội nghị. Bên cạnh đó Ban Thường vụ còn phối hợp với các Chi bộ lựa chọn nhân sự quan tâm lựa chọn các đồng chí là đảng viên để bầu giữ chức vụ chi hội trưởng nhiệm kỳ 2020 -2022.

Ngày 28/6, Ban Thường vụ Hội Nông xã Minh Thuận chọn ấp Minh Dũng A làm điểm tổ chức hội nghị để rút kinh nghiệm các ấp còn lại, đây là Chi hội đầu tiên của huyện U Minh Thượng tổ chức hội nghị đại biểu chi hội. Tham dự hội nghị có 16 đại biểu khách mời là các đồng chí chi hội trưởng các ấp và 41 đại biểu chính thức đại diện cho gần 200 hội viên về dự. Hội nghị đã bầu Ban Chấp hành chi hội gồm 3 đồng chí, đồng chí Nguyễn Văn Lâm được bầu giữ chức vụ chi hội trưởng nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Võ Văn Kiên, Đảng ủy viên - Chủ tịch Hội Nông dân xã ghi nhận những thành tích mà chi hội Minh Dũng A đã đạt được và đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí cũng đã lưu ý 4 vấn đề mà chi hội Minh Dũng A cần thực hiện trong nhiệm kỳ mới: Một là, Tất cả cán bộ, hộ viên cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội trong thời kỳ mới. Hai là, tăng cường củng cố và phát triển tổ chức hội đảm bảo tính hiệu quả cả về số lượng và chất lượng. Ba là, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ phải mang tính kế thừa. Bốn là, tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên nông dân trước mọi âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch...

Minh Đoàn-HND Minh Thuận (UMT)