Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào nông dân

Xem với cỡ chữAA

MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO NÔNG DÂN TỈNH KIÊN GIANG NĂM 2019

(09:41 | 14/01/2020)

 

Năm 2019, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, của Tỉnh ủy đề ra nhiệm vụ trọng tâm của năm kết quả đã hoàn thành đạt và vượt so với các chỉ tiêu đề ra.

 

Một là, Công tác chỉ đạo đã cụ thể, rõ nét ngay từ đầu năm thông qua đổi mới hình thức tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng  được 9.289 cuộc với 241.038 lượt hội viên, nông dân tham dự. Trong đó truyên truyền cho cán bộ đạt 100%, hội viên, nông dân đạt 83,6%  hội viên và nhân dân, thực hiện tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, đi vào những vấn đề cụ thể, thiết thực trong sản xuất và đời sống nông dân vùng nông thôn, biển đảo. Thực hiện các chuyên đề truyền hình và chuyên trang nông dân trên báo, đài; tuyên truyền trên trang Web và thông qua việc lồng ghép sinh hoạt chi, tổ hội; Thông qua các ấn phẩm, tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền của các cấp Hội. Phối hợp tổ chức các Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, trang bị kiến thức cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội. Bên cạnh đó còn Phối hợp với Ban Tuyên huấn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác dân số cho 32 tỉnh, thành Hội phía Nam.

Hai là, Công tác xây dựng tổ chức Hội các cấp được đẩy mạnh thông qua nâng cao trách nhiệm, vai trò của Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân chuyên trách. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội được quan tâm, năm 2019 các cấp Hội đã tổ chức đào to, tập huấn, bồi dưỡng cán bộ cho 1.734 đồng chí (Trung ương 10 đồng chí; cấp tỉnh mở 02 lớp cho 157 đồng chí; cấp huyện mở 19 lớp cho 1.577 đồng chí). Công tác phát triển hội viên: năm 2019 kết nạp mới 12.780/9.000 hội viên, đạt 142% chỉ tiêu giao, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 142.534 hội viên chiếm 25,51% so đối tượng, giảm 3.545 hội viên do già chết, đi làm ăn xa. Số hội viên được phát thẻ khi kết nạp 13.708 hội viên.

Ba là, Tham gia giám sát, phản biện xã hội và hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn của địa phương; phát hiện được các vụ việc, kịp thời phản ánh, báo cáo với các cơ quan có thẩm quyền và Trung ương Hội để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nông dân: Các cấp Hội Nông dân trong tỉnh duy trì việc tham gia tiếp công dân định kỳ theo quy định; tham gia các buổi đối thoại của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh với các hộ dân trên địa bàn tỉnh có đơn thư, khiếu kiện kéo dài. Trong năm các cấp Hội đã tổ chức 382 cuộc kiểm tra với nội dung  kiểm tra việc thi hành Điều lệ Hội, việc thực hiện các quy chế, quy định của các cấp Hội và giám sát chuyên đề về quản lý và triển khai thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân và các chương trình, dự án sử dụng ngân sách nhà nước. Công tác giám sát phản biện xã hội theo quyết định 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị tổ chức 01 cuộc kiểm tra việc quản lý phân bón theo Nghị định 108/2017/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ tại 02 huyện Giang Thành, Gò Quao và Sở NN&PTNT. Tổ chức 01 cuộc kiểm tra thực hiện Quyết định 81/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp hội nông dân việt nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân tại 03 huyện và 03 xã An Minh, Kiên Hải, Châu Thành;

Ảnh: Hội nghị tổng kết Phong trào Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017-2019 huyện Vĩnh Thuận

Bốn là, Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đã tạo môi trường để nông dân giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, tương trợ, giúp đỡ nhau cùng đầu tư phát triển sản xuất. Trong năm đã chỉ đạo 15 huyện, thành phố tổ chức tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi giai đoạn 2017 - 2019. Trong năm 2019 đã có 135.629 hộ nông dân đăng ký danh hiệu nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đạt 61,15% chỉ tiêu giao. Kết quả bình xét có 71.285 hộ đăng ký, đạt 52,55% so với hộ đăng ký. Trong đó cấp cơ sở 58.211 hộ, cấp huyện 9.861 hộ, cấp tỉnh 3.019 hộ, cấp Trung ương 194 hộ. Các hộ sản xuất kinh doanh giỏi đã giúp 4.691 lượt hộ hội viên, nông dân có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ về mô hình sản xuất, về giống, vốn; tạo việc làm 1.967 lượt lao động giúp đỡ 833 hộ nghèo, cận nghèo đạt 416,5% chỉ tiêu giao.

Tổng nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân toàn tỉnh tính đến nay đạt 36.777.098.445đ (tăng 9,7% so với cuối năm 2018), bao gồm Nguồn cấp tỉnh: 17.059.559.261đ, trong đó: Vốn ngân sách cấp: 16.695.000.000đ; Vốn vận động ủng hộ: 179.199.571đ; Vốn bổ sung từ kết quả hoạt động: 185.359.690đ. Nguồn vốn cấp huyện: 19.717.539.184 đ. Công tác quản lý vốn vay đảm bảo quy định, các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Ảnh: Đ/c Bùi Thị Thơm (đầu, bên phải)-Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Đ/c Trần Chí Viễn (thứ hai, từ phải qua)-Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh thăm hộ vay bò cái giống sinh sản của Tập đoàn Quỹ Thiện tâm (Vingroup) tại huyện Hòn Đất

Chương trình cho vay bò cái giống sinh sản của tập đoàn quỹ Thiện tâm: năm 2019 Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ cho vay bò cái giống sinh sản, tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hỗ trợ cho vay bò cái giống sinh sản của Quỹ Thiện Tâm; đồng thời chỉ đạo các huyện, thành phố nộp tiền bán đấu giá về Ban Chỉ đạo tỉnh với số tiền: 756.170.000 đồng.

Trong năm Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 01 lớp bồi dưỡng kiến thức khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và hỗ trợ tiếp cận nguồn vốn cho 50 cán bộ, hội viên nông dân năm 2019 tổng kinh phí thực hiện 93.000.000đ.

Bên cạnh đó, các cấp Hội xây dựng 141 công trình nông thôn mới đạt 100% kế hoạch giao. Ngoài ra, Hội Nông dân các cấp đã đóng góp 1.430 ngày công lao động; sửa chữa 152 km đường, sửa chữa làm mới 184 cây cầu… góp phần thực hiện tốt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới của tỉnh. Các cấp Hội xây dựng mô hình Hội Nông dân tham gia bảo vệ môi trường được 156/141 mô hình đạt 110% kế hoạch; vận động và phối hợp cất nhà cho hội viên, nông dân nghèo được 177 căn, đạt 125,5% kế hoạch.

Với những kết quả đó, Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang luôn có một nền móng vững chắc từ cơ sở, là thành quả chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam vào năm 2020.

Phi Hùng-Ban KT-XH HND tỉnh