Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Đại Hội

Xem với cỡ chữAA

(213 -HD/HNDTW) Hướng dẫn Tổ chức đại hội điểm các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023

(09:05 | 27/03/2017)

Hội Nông Dân Tỉnh, Nguồn Hội Nông Dân TW

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 213-HD-HNDTW_(To_chuc_Dai_hoi_2013-2018)_20170426095307234242.pdf