Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn hóa -thể thao

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ CHÍN BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG (KHÓA XI), THÀNH PHỐ HÀ TIÊN NÂNG CAO KHẢ NĂNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, XÂY DỰNG CON NGƯỜI TẠI ĐỊA PHƯƠNG THEO CHUẨN MỰC MỚI.

(15:33 | 31/10/2019)

 

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, công tác triển khai, quán triệt, tuyên truyền, học tập nghị quyết luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở quan tâm triển khai thực hiện tốt.

 

Hầu hết, các Chi - Đảng bộ cơ sở đều tổ chức triển khai, quán triệt bằng nhiều hình thức đến toàn thể cán bộ, đảng viên trong Chi - Đảng bộ, tỷ lệ đảng viên tham gia tiếp thu bình quân đạt trên 98%. Để cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện và đạt hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Thành ủy Hà Tiên đã ban hành Chỉ thị 01 của Ban thường vụ thành ủy “về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố”. Qua 5 năm triển khai thực hiện, thành phố Hà Tiên đã đạt được một số nội dung trọng tâm.

Theo đó, từng bước xây dựng các chuẩn mực văn hóa và con người Hà Tiên thông qua việc triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, văn bản hướng dẫn của tỉnh ủy, thành ủy về xây dựng và phát triển văn hóa. Tổ chức các lễ hội truyền thống của địa phương trong đó có Năm văn hóa du lịch, kỷ niệm Tao đàn Chiêu Anh Các, lễ giỗ Mạc Cửu, Lễ giỗ bà Mạc Mi Cô… đã góp phần đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, tình yêu quê hương Hà Tiên. Xây dựng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Kết quả đến năm 2018 có 10.224/10.618 hộ đạt danh hiệu  “gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 96,29%; 28/28 ấp, khu phố văn hóa. Phong trào đền ơn đáp nghĩa, từ thiện nhân đạo, tương thân, tương ái phát triển mạnh mẽ trên địa bàn thành phố. Tiếp tục xây dựng các thiết chế văn hóa; đã đầu tư xây dựng mới Trung tâm văn hóa phường Mỹ Đức và xã Thuận Yên. Thành phố tập trung xây dựng nông thôn mới tại 2 xã, qua đó đầu tư từ nguồn lực của ngân sách nhà nước và nhân dân cho các hoạt động văn hóa và xây dựng hạ tầng nông thôn như: bê tông hóa đường nông thôn, cấp nước, cấp điện, xây dựng Trung tâm văn hóa thể thao. Hiện nay xã Thuận Yên tiếp tục giữ vững các tiêu chí xã nông thôn mới, xã Tiên Hải hoàn thành 15/19 tiêu chí, góp phần thu hẹp khoảng cách về hưởng thụ văn hóa giữa đô thị và nông thôn.

Song song đó, Thành ủy Hà Tiên cũng chỉ đạo nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của các ngành trong công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe, chăm lo các gia đình chính sách, đồng thời hướng các hoạt động văn hóa, giáo dục, khoa học vào việc xây dựng con người hướng tới chân - thiện - mỹ. Nhiều địa phương, đơn vị trong thành phố đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính thông qua nhiều hình thức phong phú, đa dạng như: triển khai có hiệu quả các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; cụ thể hóa các chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh thành các phong trào ý nghĩa như: phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân đăng ký thực hiện. Công tác thực hiện chính sách người có công được thực hiện thường xuyên. Hàng năm, ngân sách hỗ trợ trên 6 tỷ đồng thực hiện chế độ ưu đãi với người có công. Nhiều giải pháp được triển khai trong công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn thành phố thời gian qua đã mang lại những kết quả khả quan; trung bình mỗi năm tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,3%, đời sống của đa số các bộ phận dân cư được cải thiện. cấp 1.542 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, 903 thẻ bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện tốt. Công tác giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả. Quy mô, trang thiết bị được đầu tư; hiện thành phố có 22 trường học ở các cấp, bậc học; duy trì và nâng cao chất lượng công tác chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở; thành phố hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Thông qua việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, những giá trị văn hóa truyền thống ngày càng được củng cố và phát huy tốt hơn, xây dựng gia đình no ấm, hoà thuận, tiến bộ… tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định, phong trào hành động cách mạng của quần chúng từng bước được nâng lên.

Trong thời gian tới, thành ủy Hà Tiên tăng cường đầu tư, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, nhận diện thực tiễn đời sống văn hóa hiện nay, qua đó nâng cao khả năng dự báo, định hướng phát triển văn hóa, xây dựng con người tại địa phương theo chuẩn mực mới. xây dựng cộng đồng dân cư các xã, phường, cơ quan, đơn vị, tổ chức là một môi trường lành mạnh, giúp rèn luyện con người phát triển nhân cách, lối sống lành mạnh, tích cực, qua đó lan tỏa mạnh trong các cộng đồng. Cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 01 của thành ủy Hà Tiên về xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị. Từng cơ quan, đơn vị xây dựng quy chế ứng xử văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, dân chủ, văn minh. Lãnh đạo thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” theo hướng thiết thực, sát hợp với tình hình thực tế, tạo bước chuyển mới, đưa phong trào đi vào chiều sâu, thực chất, từng bước tạo môi trường văn hóa lành mạnh, đặc biệt là xây dựng môi trường văn hóa trong thanh, thiếu niên.

 

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên