Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Văn Bản Đại Hội

Xem với cỡ chữAA

(28-QĐ/BCĐ) Quyết định Thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đại biểu Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang lần thứ IX, nhiệm kỳ ( 2018 - 2023)

(08:26 | 13/04/2017)

Hội Nông Dân Tỉnh

Tệp đính kèm
Tệp đính kèm ; 28-QD-BCD_(Thanh_lap_cac_tieu_ban_phuc_vu_dai_hoi)_201704160347131430.pdf