Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

AN MINH: GIẢI NGÂN NGUỒN VỐN QUỸ HỖ NÔNG DÂN HUYỆN

(11:11 | 25/06/2019)

 

Ngày 18/6/2019, Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện An Minh đã giải ngân nguồn vốn huyện 497.985.000 đồng cho 5 xã, thị trấn thực hiện các dự án phát triển sản xuất.

 

Để đáp ứng nhu cầu vốn cho hội viên nông dân phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống, Ban Điều hành Quỹ Hỗ trợ nông dân (QHTND) huyện An Minh đã giải ngân 497.985.000 đồng từ nguồn vốn QHTND huyện cho 35 hộ hội viên nông dân tại 5 xã, thị trấn gồm Tân Thạnh, Đông Hưng A, Vân Khánh, Đông Hưng B và thị trấn Thứ 11.

Tham gia giải ngân: đồng chí Trần Văn Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Giám đốc Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân huyện; đồng chí Nguyễn Hữu Thoại, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Trưởng Ban kiểm soát QHTND; các đồng chí thành viên trong Ban điều hành QHTND huyện Hội Nông dân xã, Chủ dự án và các hộ vay vốn.

Do đặc điểm và điều kiện tự nhiên của huyện chủ yếu là sản xuất tôm - lúa xen cua, nên hầu hết các dự án đều vay để thực hiện mô hình này. Ngoài ra có 1 hộ vay thực hiện mô hình nuôi rắn hổ hèo và bước đầu có hiệu quả nhưng thiếu vốn.

Tính từ đầu năm đến nay Ban Điều hành QHTND huyện đã giải ngân được 49 hộ với số tiền 644.985.000 đ, thu hồi 5 tháng đầu năm 49 hộ, với số tiền: 340.440.000đ. Hiện nay Hội Nông dân huyện đang quản lý dư nợ cho vay là 1.243.985.000 đ với 119 hộ vay của 11/11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hồng Vân - HND An Minh