Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Phong trào khác

Xem với cỡ chữAA

Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Báo Kiên Giang, giai đoạn 2024-2029

(16:33 | 27/06/2024)

Sáng 26-6, Hội Nông dân tỉnh phối hợp Báo Kiên Giang tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền giữa hai đơn vị giai đoạn 2024-2029.

Theo chương trình phối hợp, Hội Nông dân tỉnh và Báo Kiên Giang phối hợp tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến các cấp hội, hội viên, nông dân; Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Quyết định 182/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp” giai đoạn đến năm 2030; Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030”… Đặc biệt, tập trung tuyên truyền về công tác hội và các phong trào nông dân, các mô hình sản suất có hiệu quả, gương nông dân điển hình tiên tiến, các hoạt động an sinh xã hội của hội, các sự kiện quan trọng của hội.

 

Ảnh: Toàn cảnh lễ ký kết.

 

Ít nhất 2 kỳ/tháng, Báo Kiên Giang có tin, bài tuyên về hoạt động của các cấp hội nông dân trong tỉnh. Hội Nông dân tỉnh phát động 100% cán bộ, hội viên, nông dân đọc Báo Kiên Giang; đồng thời, khuyến khích cán bộ, hội viên, nông dân trong tỉnh tham gia cộng tác tin, bài, ảnh, tư liệu; bố trí nguồn kinh phí thực hiện hợp đồng tuyên truyền hàng năm và mua Báo Kiên Giang.

Bích Lệ-Ban Xây dựng hội (HNDT)