Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

Kiên Lương tổng kết hoạt động ban chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể huyện năm 2018

(09:16 | 01/03/2019)

      Vào lúc 13 giờ 30 phút, 26/02/2019, Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể (KTTT) huyện tổ chức tổng kết năm 2018; gắn triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.

           Dự hội nghị có: Đ/c Lâm Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển KTTT huyện; đ/c Lê Thanh Hưởng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo phát triển KTTT huyện; các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo phát triển KTTT huyện; Thường trực Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; đại diện các Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn huyện.

Năm 2018, hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển KTTT huyện tiếp tục có những chuyển biến tích cực, thành viên BCĐ huyện đã thường xuyên phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan Tỉnh, tổ chức, đoàn thể tại địa phương để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Tính đến nay, toàn huyện có 35 Tổ hợp tác (THT) với 567 tổ viên, với diện tích sản xuất 1.178 ha; có 19 HTX hoạt động, với 1.507 thành viên, diện tích sản xuất 6.820 ha. Nhìn chung KTTT huyện tiếp tục có nhiều khởi sắc, đóng góp tích cực đối với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới.

          Năm 2019, Ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện tiếp tục lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của Hợp tác xã, Tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tạo chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa đảm bảo phát triển bền vững. Phấn đấu thành lập mới 06 Hợp tác xã, 14 Tổ hợp tác và phát triển thêm 500 thành viên để nâng tỷ lệ nông hộ tham gia kinh tế tập thể đạt 25%.

20190226_151155(0).jpg

Ảnh: Đ/c Lâm Tiến Dũng – Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy - Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện phát biểu chỉ đạo
        

  Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đ/c Lâm Tiến Dũng - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy, Trưởng Ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện biểu dương các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KTTT. Đồng chí nhấn mạnh phát triển KTTT là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao cuộc sống của nông dân, do đó trong năm 2019, Ban chỉ đạo phát triển KTTT huyện, xã, thị trấn phải quan tâm nhiều hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ này. Tập trung phát triển cánh đồng lớn tại các xã Kiên Bình và Hòa Điền; gắn tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư hệ thống thủy lợi, điện sản xuất nhằm đáp ứng tốt hơn cho sản xuất nông nghiệp.

          Phát biểu kết luận hội nghị, Đ/c Lê Thanh Hưởng - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng Ban Thường trực BCĐ KTTT huyện xin tiếp thu và tổ chức thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Huyện ủy. Đ/c đề nghị thành viên BCĐ của huyện; Đảng ủy, UBND các xã, thị trong thời gian tới quan tâm củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của HTX và THT, chú trọng chất lượng hoạt động của HTX ở xã nông thôn mới phải đúng thực chất. Thống nhất giao phòng Kinh tế chủ động phối hợp UBND các xã Kiên Bình và Hòa Điền thành lập thêm 03 cánh đồng lớn. Đ/c chỉ đạo phòng Tài chính – Kế hoạch chủ động phối hợp phòng Kinh tế và UBND các xã có liên quan tiến hành giải thể các HTX đồng quản lý đúng theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, các cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện hiệm vụ phát triển KTTT.

Thanh Tuấn - HND Kiên Lương