Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Tư vấn pháp luật

Xem với cỡ chữAA

Hiệu quả hoạt động thực hiện Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

(09:26 | 09/08/2017)

 Thực hiện chủ chương của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước, nhằm nâng cao vai trò của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh Kiên Giang nói riêng và cả nước nói chung. Chấp hành sự chỉ đạo của Trung ương Hội Nông dân Việt nam trong thực hiện Quyết định số: 81/2014/QĐ-TTg, ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp với Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nông dân”.  

 

         Đến nay sau gần 3 năm triển khai thực hiện Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh hợp với Sở, Ban ngành cấp tỉnh, chỉ đạo Hội Nông dân các cấp nghiêm túc triển khai đấn đến Hội Nông dân cơ sở. Qua đó cho thấy vai trò của Hội Nông dân từng bước nâng lên nhất là được mời tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo ngay từ đầu qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của nông dân, hạn chế khiếu kiện sai, khiếu kiện vượt cấp từ đó đẩy nhanh và hiệu quả trong việc trợ giúp pháp lý cho nông dân.

 

  Xác định QĐ 81 là nội dung quan trọng trong việc thực hiện chính sách luật ở địa phương hiện nay. Ban Thường vụ giao Ban Tổ chức - Kiểm tra thực hiện công tác chuyên môn như: Tổ chức tập huấn, trợ giúp pháp lý, công tác kiểm tra, giám sát kết quả đến nay tập huấn tại tỉnh được 02 cuộc có 150 đ/c là Cán bộ Hội Nông dân cấp huyện, chủ tịch, phó chủ tịch hội Nông dân cở sở; tổ chức trợ giúp pháp lý 01 cuộc với 4  huyện và 4 cơ sở có trên 160 lượt người có nhu cầu trợ giúp tham dự. Đồng thời mở 4 lớp tập huấn tại 4 huyện, Kiên Hải, Thành phố Rạch Giá, Kiên lương và Phú Quốc có trên 200 lượt người tham dự.  Nội dung trong các cuộc tập huấn như chuyên đề Khiếu nại và giải quyết khiếu nại, tố cáo và gải quyết tố cáo; Kỷ năng cơ bản hòa giải cơ sở và công tác hòa giải cơ sở các mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân; Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động; Kỷ năng quản lý, điều hành, sinh hoạt câu lạc bộ nông dân với pháp luật;  Hội Nông dân với công tác tiếp và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội Viên Nông dân.

 

Ảnh: Quan cảnh Buổi tập huấn tại huyện đảo Kiên Hải

Công tác phối hợp giữa Hội Nông dân các cấp với UBND, các ban, ngành, đoàn thể trong việc tiếp nông dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân từng bước đi vào nề nếp và tổ chức thực hiện đạt kết quả. Qua đó, mối quan hệ giữa Hội Nông dân với UBND, các ban, ngành, đoàn thể từng cấp được tăng cường, phối hợp chặt chẽ để giải quyết vấn đề bức xúc của nông dân.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định 81 trong thời gian tới, Ban thường vụ Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo Ban Tổ chức - Kiểm tra tăng cường công tác phối hợp với các Sở, ngành cấp cấp tỉnh, chỉ đạo Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố, Hội Nông dân cơ sở,địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tập huấn vế chuyên môn nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ hội, chi, tổ hội viên nông dân về những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến nông dân, nông nghiệp, nông thôn, những văn bản pháp luật về tiếp công dân, về khiếu nại, tố cáo hiện hành.

         Các nội dung được chú trọng như các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với những địa bàn có thu hồi đất để xây dựng dự án; Tăng cường phối hợp tốt với UBND, Sở, Ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tham gia ý kiến trong các trường hợp khiếu nại lâu dài nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc, bảo vệ quyền lợi hợp pháp chính đáng của nông dân.. Đối với vụ việc khiếu nại, tố cáo tụ tập đông người, phức tạp, kéo dài Hội Nông dân phối hợp tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân thực hiện theo đúng quy định pháp luật; Nhân rộng những mô hình ở những nơi thực hiệu có hiệu quả QĐ 81 của Thủ Tướng chính phủ trong công táctiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Nông dân.Tiếp tục phối hợp tốt cùng với Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đất đai, hòa giải tranh chấp, giải quyết khiếu nại, tố cáo về đất đai của nông dân; tham gia các chương trình phổ biến giáo dục pháp luật, hỗ trợ nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên của các cấp Hội Nông dân. Có kế hoạch nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ nông dân với pháp luật.

Việt Cường - HND Tỉnh