Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

THÀNH PHỐ HÀ TIÊN PHẤN ĐẤU GIẢM TỶ LỆ HỘ NGHÈO THEO CHUẨN MỚI ĐẾN NĂM 2025 CÒN 1%

(16:04 | 29/04/2020)

 

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững nhằm bảo vệ thành quả giảm nghèo, hạn chế tái nghèo; tạo cơ hội để người nghèo, hộ nghèo ổn định và đa dạng hóa kinh tế, tăng thu nhập, thoát nghèo, vươn lên khá, giàu; tăng cường và nâng cao chất lượng cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Thời gian qua, Ban chỉ đạo thành phố Hà Tiên đã triển khai thực hiện nhiều công việc thiết thực, sát với tình hình thực tế của địa phương, từ đó đã tác động tích cực đến đời sống hộ nghèo. Các đối tượng ưu tiên như người nghèo, cận nghèo, phụ nữ, dân tộc thiểu số... đã được thụ hưởng đầy đủ các chính sách giảm nghèo, các chương trình, dự án về văn hoá - xã hội, giáo dục, y tế, dân số, vay vốn, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở.

 

Theo đó, cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố và các xã, phường theo Kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh; ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên theo dõi, phụ trách chỉ đạo từng địa bàn. Các thành viên Ban Chỉ đạo đã có sự phối hợp, đề ra các giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện chương trình. Các cơ quan ban ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố thực hiện lồng ghép các chương trình dự án, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chương trình giảm nghèo. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân tham gia hưởng ứng các phong trào từ thiện, nhân đạo, đặc biệt là phong trào “Ngày vì người nghèo”, phong trào thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, xây dựng nông thôn mới… để giúp đỡ người nghèo, đoàn viên, hội viên của tổ chức mình vươn lên thoát nghèo bền vững. Các xã, phường đã quan tâm tổ chức thực hiện phổ biến chính sách giảm nghèo đến các đối tượng thụ hưởng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, sinh hoạt Tổ nhân dân tự quản…

Nhờ vậy, các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng, Nhà nước được triển khai sâu rộng và được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Thành phố Hà Tiên đặc biệt quan tâm thực hiện các chính sách hỗ trợ vay vốn ngân hàng với lãi suất ưu đãi, các chương trình cho vay giải quyết việc làm được tiến hành khá chặt chẽ, có sự phối hợp giữa cán bộ tín dụng với các ban ngành, đoàn thể để nguồn vốn vay đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng. Đây là một trong những biện pháp hữu hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho những hộ nghèo, hộ gia đình gặp nhiều khó khăn được tiếp cận vốn để phát triển sản xuất, đầu tư cho con cái học hành, giúp họ vượt qua khó khăn phấn đấu vươn lên thoát nghèo. Trong 5 năm, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã phối hợp với các đoàn thể và UBND các xã, phường hỗ trợ cho trên 2.400 lượt hộ nghèo vay vốn sản xuất, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn cho học sinh, sinh viên, tổng số tiền trên 68 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn vốn “Quỹ quốc gia về việc làm” đã giải ngân được 241 hộ, với số tiền trên 6,8 tỷ đồng; các nguồn của trung ương, của tỉnh, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân đã giải ngân cho gần 4 ngàn lượt hộ vay số tiền trên 60 tỷ đồng cho hội viên vay vốn để phát triển sản xuất.

Để thực hiện mục tiêu phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới đến năm 2025 còn 1%; Thực hiện đầy đủ các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống của người nghèo, trước hết là về vốn, y tế, giáo dục, văn hóa, nước sinh hoạt, nhà ở, việc làm; Phấn đấu 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được tiếp cận với vốn vay tín dụng ưu đãi theo quy định... Thành phố Hà Tiên tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đối với công tác giảm nghèo. Phát huy vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo. Các xã, phường triển khai thực hiện các giải pháp giảm nghèo cụ thể; tập trung hỗ trợ tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập, nâng cao nhận thức, thay đổi cách làm ăn để các hộ nghèo tự lực vươn lên. Thành phố Hà Tiên đặc biệt chú trọng thực hiện đầy đủ các chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo, người nghèo như: hỗ trợ nghề, kết hợp tạo việc làm cho hộ nghèo không đất sản xuất hoặc thiếu đất sản xuất; giúp đỡ tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi và nâng cao dần mức vốn vay theo quy mô để phát triển kinh tế hộ gia đình; hỗ trợ cho con em hộ nghèo trong giáo dục văn hóa và đào tạo nghề. Thực hiện tốt các chính sách trợ giúp về tín dụng, khuyến nông, lâm, ngư, bảo hiểm y tế, dạy nghề đối với hộ mới thoát nghèo; lồng ghép các chương trình, dự án mở rộng và đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, nâng cao kiến thức, trình độ tay nghề cho người nghèo để tạo việc làm tại chỗ, tham gia lao động ở địa phương, khu công nghiệp trong và ngoài tỉnh, hoặc xuất khẩu lao động, khuyến khích các doanh nghiệp dạy nghề, tạo việc làm ổn định cho người nghèo.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên