Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Nông thôn mới

Xem với cỡ chữAA

Giồng Riềng tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2016 và đề ra kế hoạch thực hiện năm 2017

(09:19 | 24/02/2017)

 Ngày 23 tháng 2 năm 2017, Ủy Ban Nhân dân huyện Giồng Riềng tổ chức hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới năm 2017 đề ra kế hoạch thực hiện năm 2017.

 

           Năm 2016, UBND Tỉnh ra Quyết định công nhận 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số đến nay toàn huyện có 6/18 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Hòa Thuận đạt 19/19 tiêu chí, đang chờ xét, công nhận. 11 xã còn lại tiến độ thực hiện như sau: đạt 11 tiêu chí có 02 xã (Vĩnh Thạnh, Vĩnh Phú); đạt 12 tiêu chí có 03 xã (Bàn thạch, Ngọc Thuận, Ngọc Thành); đạt 13 tiêu chí có 02 xã (Bàn Tân Định, Thạnh Phước); đạt 14 tiêu chí có 03 xã (Thạnh Bình, Ngọc Hòa, Long Thạnh) và đạt 15 tiêu chí có 01 xã (Thạnh Hòa).

Huyện ủy, UBND huyện xác định nhiệm vụ xây dựng NTM là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở nhằm xây dựng và phát triển Kinh tế - Văn hóa - xã hội - Quốc phòng An ninh, nâng cao đời sống cho Nhân dân. Từ đó đã chủ động xây dựng kế hoạch, tập trung chỉ đạo thực hiện đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mai - dịch vụ tiếp tục phát triển, tăng thu nhập cho Nhân dân; cơ sở hạ tầng kỹ thuật tập trung xây dựng giao thông nông thôn, phát triển hệ thống thủy lợi, cống - đập, trạm bơm điện phục vụ sản xuất đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; Chương trình kiên cố hóa trường, lớp được triển khai xây dựng theo lộ trình kế hoạch NTM; xây dựng, nâng cấp chợ, sắp xếp mua bán ổn định; vận động Nhân dân xây dựng nhà ở; thực hiện kế hoạch cất nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách, vận động cất nhà đại đoàn kết hộ nghèo … ; sửa chữa, nâng cấp trạm y tế xã và thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, dạy nghề, tư vấn giải quyết việc làm, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho Nhân dân; hệ thống tổ chức chính trị cơ sở được củng cố; quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, Giồng Riềng là huyện có đến 19 xã, địa bàn lại rộng lớn, nhưng xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới ở mức thấp, cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn và đời sống của một bộ phận nhân dân còn khó khăn nên việc huy động sức dân xây dựng NTM còn hạn chế.

Về kế hoạch thực hiện trong năm 2017, với mục tiêu chung là tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp nông thôn theo hướng tập trung, toàn diện, bền vững trên cơ sở những lợi thế của huyện; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại - dịch vụ; tổ chức sản xuất theo hướng tập trung quy mô lớn, năng suất, chất lượng cao nhằm tăng sức cạnh tranh và hiệu quả; từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp – nông thôn gắn với bảo vệ môi trường. Phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa xã hội, củng cố hệ thống chính trị; an ninh quốc phòng tiếp tục được giữ vững.

Tiếp tục giữ vững 6 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Chuẩn bị tổ chức lễ nông thôn mới xã Hòa Thuận. Phấn đấu đến cuối năm 2017 tập trung chỉ đạo 4 xã: Long Thạnh, Ngọc Thành, Thạnh Bình và Thạnh Phước đạt chuẩn nông thôn mới, 7 xã còn lại đạt trung bình từ 15 đến 16 tiêu chí.

Trần Khải