Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dạy nghề - việc làm

Kiên Lương mở 13 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện năm 2019

(15:56 | 30/03/2020)

 

Sau 01 năm thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, các ngành, đoàn thể huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã tích cực tuyên truyền vận động mở được 13 lớp với 352 học viên, tỷ lệ học viên học nghề đạt 117,33% kế hoạch, hoạt động mở lớp tại các xã, thị trấn đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân nông thôn đi học, giảm bớt một phần cho các hộ gia đình có khó khăn về kinh tế.

 

Phần lớn số lao động nông thôn sau học nghề đều được hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm từ các hội đoàn thể, tự tạo việc làm, tăng thu nhập. Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 56,07%, trong đó có bằng cấp, chứng chỉ đạt 43,2%.

Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong năm 2020, tiếp tục tuyên truyền chủ trương, chính sách, chế độ cho đối tượng người học theo tinh thần Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó tập trung tuyên truyền từ huyện đến các xã, thị trấn, ấp, khu phố; in ấn tờ rơi, băng gol tuyên truyền, đảm bảo có từ 90% trở lên lao động nông thôn biết về cơ chế, chính sách của đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

 Ảnh: Lớp đào tạo nghề rau mầm tại ấp Lung Lớn xã, Kiên Bình, huyện Kiên Lương

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở tăng các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân ý thức tốt việc tham gia thực hiện chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, gắn với giải quyết việc làm tại chỗ và ngoài huyện, tỉnh, nhất là diện hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung tuyên truyền, tư vấn, giáo dục, định hướng, phân luồng học sinh, huy động học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông không tiếp tục theo học các bậc học cao hơn thì tham gia học nghề tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.

THANH TUẤN-HND KIÊN LƯƠNG