Cổng thông tin điện tử Hội Nông Dân tỉnh Kiên Giang

Dân Vận Chính Quyền

THÀNH ỦY HÀ TIÊN HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH: CHỌN NHỮNG VẤN ĐỀ CỤ THỂ VỀ TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC GÂY BỨC XÚC TẬP TRUNG LÀM CHUYỂN BIẾN

(16:05 | 12/03/2020)

Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp thành phố Hà Tiên đã có sự chuyển biến về ý thức, tinh thần trách nhiệm; thể hiện tính tiên phong gương mẫu; lề lối làm việc, ý thức tiết kiệm được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị đã xây dựng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đẩy mạnh phong trào thi đua, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đảng bộ. 

 

 

Sau khi tiếp thu Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các kế hoạch, chương trình hành động của Trung ương, tỉnh ủy, thành ủy Hà Tiên đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi - đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thực hiện cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động của tập thể và cá nhân người đứng đầu; cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký rèn luyện, phấn đấu thực hiện; hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện”. Thực hiện chủ đề toàn khóa, Ban thường vụ thành ủy đặc biệt quan tâm, lựa chọn cụ thể 5 nội dung chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể là nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm việc sinh hoạt đảng, tham dự hội nghị học tập và quán triệt Nghị quyết. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực thi công vụ. Nâng cao công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác sắp xếp trật tự đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn. Nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính về đất đai.

Thực hiện tốt Thông báo Kết luận 680 của Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05 của tỉnh ủy về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020. Qua công tác tổng kết tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) hàng năm, Ban thường vụ thành ủy xác định các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ của Đảng bộ thành phố. Năm 2017, đối chiếu với 27 biểu hiện toàn đảng bộ có 4 tập thể và 64 cán bộ, đảng viên. Năm 2018 đối chiếu với 82 nội dung của biểu hiện, toàn đảng bộ có 3 tập thể và 24 cán bộ đảng viên… sau khi nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Ban thường vụ thành ủy đã ban hành Công văn 531 chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên có khuyết điểm xây dựng kế hoạch khắc phục; từng cá nhân phải cam kết không vi phạm các biểu hiện nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Qua chỉ đạo có 100% tập thể và cá nhân đã xây dựng xong kế hoạch khắc phục, sửa chữa và cam kết không vi phạm. Hàng tháng căn cứ vào bản cam kết của tập thể và cá nhân, cấp ủy các cấp đều có phân công đảng viên báo cáo kết quả khắc phục trong kỳ họp lệ chi bộ. Đến nay, các chi- đảng bộ đã có 4 tập thể, 64 cá nhân đã khắc phục xong các hạn chế, yếu kém.

Năm 2020, thành ủy Hà Tiên tiếp tục chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt tinh thần Chỉ thị 05 và chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố gắn với tuyên truyền kết quả thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XIII Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020-2025). Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, đưa nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nề nếp, ý thức tự giác trong sinh hoạt thường xuyên của chi bộ, cơ quan, đơn vị và chi, tổ hội các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy cơ sở chọn những vấn đề cụ thể về tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, xã, phường, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo làm chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực. Tập trung khắc phục những yếu kém, gắn thực hiện Chỉ thị 05 với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Huy Quỳnh-HND Hà Tiên